درباره ما

ویژگیهای بلوک لیکا

بلوک هـای سـبک لیـکا : بلوکهـای سـبک لیـکا از مهمتریـن فرآورده هـای لیـکا در ایـران اسـت. ایـن بلوکهـا از مخلـوط سـبکدانه لیکا بـا سـیمان و آب به دسـت می آیند. بلوکهـای سـبک لیـکا در انـواع مختلـف دیوارهـای جانبـی، تیغـه ای و سـقفی تولیـد
میشـوند و دارای کاربردهـای گسـترده ای در انواع دیوارهای پوشـش خارجـی ، جداکننده، نمـا ، دوجـداره ، عایـق ، ضدآتـش ، باربـر و نیـز سـقفهای سـبک بتنـی (تیرچـه و بلوک)میباشـند.

وزن کـم: بـا کاهـش وزن ، هزینه های سـازهای سـاختمان کاهـش می یابـد و از آنجا که نیـروی زلزلـه وارد بر سـازه، رابطه مسـتقیم بـا وزن سـازه دارد، با اسـتفاده از محصولات لیـکا، نیـروی مؤثـر زلزلـه کاهـش مییابـد. وزن دیـوار چیـده شـده بـا بلـوک لیـکا در مقایسـه بـا مصالـح سـنتی مانند آجـر 5/2 برابر کمتر میباشـد. دیـوار چینی با اسـتفاده از بلـوک لیـکا ، با سـرعت اجـرا، کاهش مصرف ملات و سـهولت اجرای تأسیسـات همراه میباشـد.

عایـق حرارتـی: اسـتفاده از بلوک لیکا در عایـق کاری دیوارهای پیرامونی ، مورد تأیید سـازمان بهینه سـازی مصرف سـوخت کشـور قرار گرفته اسـت. دیوار چیده شـده با بلوک لیکا به عنوان دیـوار عایـق همگـن محسـوب شـده و الزامـات مبحث 19 مقـررات ملـی سـاختمان را تأمین مینماید.
عایـق صوتـی: بـر اسـاس نتایـج مرکز تحقیقات سـاختمان و مسـکن، میـزان افت صدا در دیـوار سـاخته شـده از بلـوک لیـکا به ضخامت 15 سـانتیمتر، 46 دسـیبل میباشـد. بـا اسـتفاده از بلـوک لیکا الزامـات مبحث 18 مقررات ملی سـاختمان برآورده خواهد شـد.
شـکل مناسـب: شـکل هندسـی بلوکهـای توخالـی و ته پـر لیـکا، علاوه بـر کاهـش وزن، از هـدر رفتـن ملات در هنـگام سـاخت دیـوار جلوگیـری میکنـد. بلـوک لیـکا در اشـکال و ابعـاد مختلـف حتـی فارسـیبر و آجـر نیـز تولیـد میشـود.
مقـاوم در برابـر آتـش: بـا توجـه بـه اینکـه دانه هـای لیـکا در دمـای 1100 درجـه سـانتیگراد تولیـد میشـوند، دیـوار سـاخته شـده از ایـن محصـول بـا وزن حـدود 130 کیلوگـرم در هـر مترمربـع، بیـش از 3 سـاعت در برابـر آتـش و سـرایت آن مقاومـت
میکنـد. ایـن امتیـاز، حافـظ امنیـت جانـی سـاکنین در آتشسـوزی احتمالـی میباشـد.
شـکل پذیـری بـا انـواع ملات و انـدود: اجـرای انـواع ملات و اندودهای متـداول با بلوکهـای لیـکا، بـه دلیـل بافـت زبـر رویـه بلـوک و جـذب آب مناسـب آن، به آسـانی انجـام میگیـرد. همچنیـن نزدیکـی ضریـب انبسـاط حرارتـی بلـوک لیـکا بـا ملات و
نیـز افـت و خـزش ناچیـز آن، از ایجـاد ترک در ملات و انـدود در دراز مـدت جلوگیری میکند.

به مدیریت: حسین کاظمی